Ple

El Ple celebra sessió ordinària preferentment el darrer dijous de cada dos mesos a les 20,30 hores, els mesos parells (febrer, abril, juny, agost, octubre i desembre). En el cas de que hi hagi causa que impossibiliti celebrar-la en el dia prefixat, es convocarà per el dia el més proper possible. 

Igualment celebra sessió extraordinària quan les circumstàncies ho justifiquin.

Les convocatòries es publiquen a la seu electrònica a la que es pot accedir des d’aquest mateix web.