Projectes d’obres

Projecte de “Millora del drenatge del camí del Pla”


Projecte de Pavimentació Plaça Major i Carrer Tomàs i Coll

En la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple, el dia 5 de juny de 2018, es va aprovar inicialment el projecte Pavimentació Plaça Major i Carrer Tomàs Coll, redactat per l’enginyer de Camins, Canals i Ports, Xavier Frigola i Mercader.

El projecte es sotmet a informació pública, durant el termini de trenta dies a comptar des de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat, per tal de que els interessats puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes.

El document es pot consultar al web municipal: www.torrent.cat

Les al·legacions es poden presentar a la Secretaria de l’Ajuntament en horari d’oficina:

  • Dimarts i dijous de 17 h a 20 h.
  • Dimecres i divendres de 10 h a 13 h.

Torrent, a 26 de juny  de 2018.

L’Alcalde

Josep Maria Ros Marull