Edictes al BOPG

Exercici: 2023 Bop: 20-0 Edicte: 485 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2023 Bop: 18-0 Edicte: 533 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Signatura del conveni per al pagament de les taxes del BOP amb l'Ajuntament de Torrent
Exercici: 2023 Bop: 18-0 Edicte: 423 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació definitiva de l'Ordenança de la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals
Exercici: 2023 Bop: 18-0 Edicte: 404 AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial del Reglament d'ús d'espai municipal de cotreball el Torrent
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11972 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 243-0 Edicte: 11392 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva del projecte executiu per a la implantació d'una àrea de transferència de residus municipals a la parcel·la 7504539DG6270S0001JA, carrer del Torrent s/n, del II sector Industrial "Gaserans" de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2022 Bop: 242-0 Edicte: 11070 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Aprovació definitiva de l'expedient 2022/02 de modificació de crèdits
Exercici: 2022 Bop: 240-0 Edicte: 10989 AJUNTAMENT DE TORRENT - Contractació de personal
Exercici: 2022 Bop: 238-0 Edicte: 11102 AJUNTAMENT DE TORRENT - Convocatòria i bases específiques del procés extraordinari de selecció mitjançant concurs de mèrits pel torn d'estabilització de places de personal laboral
Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10479 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana